Staj

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Staj Yapabilme Ön Şartı:

 • İlk stajını yapacak öğrencinin, ders planındaki ilk dört (4) yarıyıl derslerinin (ders sayısının) en az %80’ini almış olması gerekmektedir.
 • Ders planındaki ilk altı (6) yarıyıl derslerinin (ders sayısının) en az %90’ından başarılı olmuş öğrenciler ise, aynı dönemde aşağıda belirtilen farklı alan ve türlerde birden fazla staj yapabilirler.

1.2. Staj Alanları:

Yapı, Hidrolik, Ulaştırma ve Geoteknik olarak tanımlanır.

1.3. Staj Türleri:

“Şantiye (saha) Stajı” ve “Büro Stajı” olarak tanımlanır.

1.4. Staj Sayısı:

İki (2) farklı dönemde, farklı staj alanlarında, en az bir (1) tanesi şantiye stajı olmak şartıyla, iki (2) adet staj yapması zorunludur.

1.5. Staj Süresi:

Staj çalışmaları, her bir dönemde toplam en fazla otuz (30) iş günü olmak üzere, toplamda altmış (60) iş günü’nden oluşmaktadır. Her staj çalışması için ayrı bir “Staj Defteri” hazırlanır. Buna göre;

 • Resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılmaz.
 • Bir hafta beş (5) iş günü olarak kabul edilir.
 • Cumartesi günü, iş günü olarak çalışılan işyerlerinde Cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilebilir.
 • Haftada (Cumartesi dâhil) en az iki (2) serbest tam iş günü bulunan öğrenciler, öğretimleri ile birlikte staj yapabilirler.

1.6. Staj İçin Önerilen Zaman Aralıkları:

2020 yılında staj yapacak öğrencilerin aşağıda önerilen üç (3) zaman diliminden herhangi birini veya birkaçını seçebilirler. Bitiş tarihi resmi tatiller ve firmanın sadece hafta içi çalıştığı düşünülerek yazılmıştır. Staj yapılacak firma Cumartesi günleri de çalışıyorsa resmi tatiller dikkate alınarak bitiş tarihleri hesaplanabilir.

 • 6 Temmuz-6 Ağustos
 • 4 Ağustos-31 Ağustos
 • 17 Ağustos-11 Eylül

2. STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Dolayısıyla başvurulacak firma(lar) belirlenerek, aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir.

 • Öğrenci, staj yerinden alınan ve “yerinin, alanının, türünün ve konusunun” belirtildiği staj kabul yazısıyla Bölüm Başkanlığı’na başvuru yapar.
 • Bölüm Staj Komisyonu, ilgili öğrenci tarafından önerilen staj yerinin uygun olup olmadığına karar verir.
 • Fotoğraflı iki (2) nüsha halinde “Zorunlu Staj Formu” ve “İşsizlik Fonu Bildirim Belgesi”nde gerekli yerler bilgisayarda doldurulur.
 • “Staj Başvuru Üst Yazısı” Bölüm Başkanlığı’na onaylatılır.
 • “Staj Başvuru Üst Yazısı”, “Zorunlu Staj Formu” (2 nüsha) ve “İşsizlik Fonu Bildirim Belgesi” ile staj yapılacak yere başvuru yapılır.
 • “Zorunlu Staj Formu” (2 nüsha) ve “İşsizlik Fonu Bildirim Belgesi”nde firma yetkilisinin doldurması gereken kısımlar doldurtulup, bu belgeler teslim alınır. Bu belgelerde firma yetkilisinin imzası ve kaşesi mutlaka bulunmalıdır.
 • “Zorunlu Staj Formu” nun bir (1) adet fotokopisi alınır.
 • “Zorunlu Staj Formu” (2 nüsha) Bölüm Staj Komisyonuna onaylatılarak, belgenin fotokopisi Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilir.

3. STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

 •  “Stajyer Beyan Taahhütnamesi” bilgisayarda doldurulur, “İşsizlik Fonu Bildirim Belgesi”, Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanmış “Zorunlu Staj Formu” (2 nüsha) ve “Kimlik Fotokopisi” ile birlikte staja başlamadan en geç on (10) iş günü önce Fakülte Sekreterliğine teslim edilir ve SGK işlemleri başlatılır.
 • “Staj Kabul Ön Yazısı” formu bilgisayarda doldurularak, Bölüm Başkanlığı’na onaylatılır.
 • “Staj Değerlendirme Belgesi” bilgisayarda doldurulur ve fotoğraf yapıştırılır.
 • “Staj Kabul Ön Yazısı” ve “Staj Değerlendirme Belgesi” stajın yapılacağı firmaya teslim edilerek staja başlanır.

4. STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASI

Doldurulması Gereken Formlar:

 • “Staj Defteri Kapak”
 • “Staj Defteri İçindekiler”
 • “Staj Defteri Sayfaları”

Staj Defterinin Doldurulması:

 • Staj çalışması esnasında görev alınan her iş için “Staj Defteri Sayfaları” doldurulur.
 • “Staj Defteri Sayfaları” yapılan iş sırasına göre sıralanır ve “Staj Defteri İçindekiler” dokümanı bu sıraya bağlı olarak doldurulur.
 • “Staj Defteri Kapak” formunda gerekli yerler bilgisayarda doldurulur ve yetkili mühendise veya staj yeri sorumlusuna onaylatılır. Staj defterinin bütün sayfalarında yetkili mühendisin imzası ve firma kaşesinin bulunması zorunludur.
 • Stajını tamamlayan her öğrenci, Staj Defteri’ne ek olarak, ayrıca mesleki terminolojiye uygun bir “Staj Özet Raporu” hazırlanacaktır. Bu rapor, bilgisayar ortamında 12 punto Times New Roman yazı karakteri ile 500-750 kelime arasında olmalıdır. Ayrıca, Türkçe yazım ve noktalama kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve stajyerin staj çalışması boyunca edindiği kişisel izlenimlerini ifade edeceği, özgün bir içeriğe sahip olmalıdır.
 • Staj defteri, staj özet raporu ve diğer ilgili doküman içeriğinin elektronik ortamdaki kopyası CD/DVD şeklinde hazırlanarak ayrıca teslim edilmelidir.

5. STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • “Staj Değerlendirme Belgesi” firma tarafından doldurulur, imzalanır ve kaşelenir. Daha sonra yine firma tarafından kapalı zarf içinde ya İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne postalanır ya da staj komisyonu üyelerine teslim edilmek üzere kapalı zarf içinde öğrenciye teslim edilir. Öğrenciye verilen zarflar açılmaksızın Bölüm Staj Komisyonu üyelerine teslim edilmelidir. Aksi halde staj geçersiz sayılabilir.
 • “Staj Puantaj Cetveli” her takvim ayı için ayrı ayrı (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül olarak) hazırlanır. Her aya ait cetvel doldurulup çalışılan yerdeki amire ve bir üst amire onaylatılıp o ayı takip eden ayın ilk 3 gününde (örneğin Haziran cetveli Temmuz ayının ilk 3 gününde) fakülte memuruna elden ya da posta yoluyla teslim edilir. Bu işlem sigorta işlemlerinin onaylanması için zorunludur. Aksi takdirde staj geçersiz sayılabilir.
 • Staj defterlerinin teslim tarihleri Bölüm Staj Komisyonu tarafından her güz yarıyılından önce bölüm web sayfasında ilan edilir. Öğrencilerimizin staj defterlerini bu tarih aralığında Bölüm Staj Komisyonuna, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve İnşaat Mühendisliği Bölümü staj yönergelerine uygun olarak, teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihler dışında teslim edilen staj defterleri kabul edilmeyecek ve staj defterlerini getirmeyenlerin stajları geçersiz sayılacaktır.
 • Bölüm Staj Komisyonu, zamanında teslim edilen staj defteri ve eklerini bir (1) ay içinde inceleyerek, gerekirse mülakat yapılarak değerlendirir. Bu değerlendirme, Bölüm Staj Komisyonu tarafından stajın kabulü, reddi veya düzeltme istenmesi şeklinde sonuçlandırılır.
 • Staj defterinde düzeltme istenen öğrenci, en geç bir (1) ay içinde istenilen düzeltmeyi yapmak zorundadır. Aksi halde stajı reddedilmiş sayılır.

6. DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

 • Öğrenci staj belgelerinde yazılı olup onaylanan ve buna göre SGK işlemleri yapılmış olan günlerde stajını yapmak zorundadır. Bu tarihler dışında yapılan stajlar kesinlikle geçersiz sayılacaktır.
 • Staj yapacak öğrencilerin 8+8=16 saatlik (takriben 2 günlük) İş Güvenliği Eğitimi almaları ve bunun sonucunda verilecek olan İş Güvenliği Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Eğitimler üniversitemizde yapılacak olup zamanı daha sonra bölüm sayfasında duyurulacaktır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Staj Komisyonu Başkanı:

Prof. Dr. Ümit Yalçın KALYONCUOĞLU

Staj Komisyonu Üyeleri:

 • Dr. Öğr. Üyesi Mücahit NAMLI
 • Arş. Gör. Dr. Tarık TUFAN
 • Arş. Gör. Yusuf ŞAHİNKAYA
 • Arş. Gör. Evren ÖZGÜR

Fakülte Memuru:

Eren ERDEM

TARİH DOSYA ADI İNDİR
16.07.2018 Fakülte Staj Yönergesi
16.07.2018 Bölüm Staj Yönergesi
15.03.2020 1. Staj Başvuru Üstyazısı
24.10.2017 2. Zorunlu Staj Formu (Yeni Kimlik Kartlarına Göre)
24.10.2017 2. Zorunlu Staj Formu (Eski Kimlik Kartlarına Göre)
24.10.2017 3. İşsizlik Fonu Bildirim Belgesi
24.10.2017 4. Stajyer Beyan Taahhütname
24.10.2017 5. Staj Kabul Önyazısı
24.10.2017 6. Staj Değerlendirme Belgesi (Öğrenci Staj Sicil Formu)
24.10.2017 7. Staj Puantaj Cetveli
24.10.2017 8. Staj Defteri Kapak
24.10.2017 9, Staj Defteri İçindekiler
24.10.2017 10. Staj Defteri Sayfaları
27.04.2018 Compulsory Internship Form (Yurtdışında Staj Yapacaklar İçin)